Inženýring staveb

Projednáváme a zajišťujeme územní rozhodnutí, stavební povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.
 
Zajišťujeme kompletní organizaci výběrových řízení, kde zadavateli garantujeme jejich bezchybný průběh a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání.

Provádíme a zajištujeme činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácina staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

Koordinujeme a spolupracujeme se zhotoviteli nebo osobami jimi pověřenými při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Podáváme podněty a na vyžádání objednatele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací.

Optimalizace energetické spotřeby budov - nabízíme Vám posouzení stávajícího nebo projektovaného stavu a návrh opatření k dosažení ekonomicky opodstatněné potřeby tepla, paliv a energie při jejich provozu. Posuzujeme energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. Platné od 1.7.2007. Zpracováváme energetické audity.